Ładowanie...
Telefon
Zadzwoń:
+48 32 201 02 65
Centrum DER-MED

Regulamin dotyczący wpłat zaliczek na poczet wykonywanych zabiegów oraz zwrotów zaliczek w związku z niewykonanymi zabiegami

Niniejszy regulamin określa zasady wpłat zaliczek na poczet wykonywanych zabiegów oraz zwrotów zaliczek w przypadku niewykonania zabiegów, w związku z oferowanymi usługami przez Renatę Tłustowską prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Renata Tłustowska Centrum DER- MED” oraz Agnieszkę Handor – Perz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Handor – Perz”, działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „Centrum DER MED s.c.”, NIP: 6342661920 REGON: 240808503 (dalej „DER-MED”).

Kontakt z DER-MED można uzyskać korzystając z:

 • adresu poczty elektronicznej: katowice@dermed.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 32 201 02 65 w godzinach pracy DER-MED (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.00 oraz w soboty w godzinach 9-15.00)
 • formularzu kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej DER-MED.,
 • osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. pod adresem:
  Al. W. Korfantego 70/7, Katowice

Definicje

Poszczególnym zwrotom, na potrzeby niniejszego dokumentu nadaje się następujące brzmienie:

Regulamin – niniejszy regulamin.

DER-MED – Renata Tłustowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Renata Tłustowska Centrum DER-MED” oraz Agnieszka Handor – Perz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Handor – Perz”, działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „Centrum DER MED s.c.”, NIP: 6342661920 REGON: 240808503

Regulamin świadczenia usług dokument dostępny w siedzibie DER-MED oraz umieszczony na Stronie Internetowej określający ogólne warunki świadczenia usług, w tym w szczególności wykonywania Zabiegów przez DER-MED. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu świadczenia usług jest niezbędna dla wykonania Zabiegu przez DER-MED.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia na wykonanie Zabiegów.

Zabieg – usługa w zakresie wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, bądź zabiegów pielęgnacyjnych oferowana przez DER-MED., wymagająca wcześniejszej wpłaty Zaliczki, tj. w szczególności:

 • Zabieg blefaroplastyki (laserowej korekcji powiek górnych),
 • Zabieg labioplastyki (laserowej korekcji warg sromowych),
 • Zabieg liposukcji,
 • Zabieg makijażu permanentnego.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Zabiegów można uzyskać bezpośrednio w DER-MED lub korzystając z każdego innego kanału kontaktowego wskazanego we wstępie niniejszego Regulaminu.

Umowa – umowa zlecenia wykonania Zabiegu (umowa starannego działania), zawierana pomiędzy DER-MED a Klientem; Umowa stanowi zlecenie w rozumieniu postanowień ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług oraz w Regulaminie.

Strony – Sprzedawca i Klient.

Strona Internetowa – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.dermed.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zleconych DER-MED Zabiegów do wykonania stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy.

Zaliczka – zaliczka w rozumieniu art. 743 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny, na poczet wydatków związanych z wykonaniem Zabiegów przez DER-MED. Wysokość Zaliczki uwzględnia w całości wielkość wydatków koniecznych do poniesienia w związku z wykonaniem Zabiegu (rezerwacją terminu wykonania Zabiegu).

Wysokość oraz termin wpłaty Zaliczki

 Wysokość Zaliczki uzależniona jest każdorazowo od rodzaju Zabiegu będącego przedmiotem Zamówienia oraz od ilości Zabiegów objętych jednym Zamówieniem i wynika wprost z wysokości wydatków, jakie DER-MED ponosi w związku z wykonywaniem Zabiegów,

tj. w szczególności kosztów związanych z rezerwacją dyspozycyjności lekarza, personelu wykonującego Zabieg, na czas jego trwania, kosztów środków, materiałów wykorzystywanych do wykonania Zabiegu, kosztów obsługi Zamówienia itp.

Szczegółową informację o każdorazowej wysokości Zaliczki odnośnie konkretnego Zabiegu można otrzymać w recepcji w siedzibie DER-MED, telefonicznie pod numerem: 32 201 02 65, mailowo: katowice@dermed.pl lub osobiście pod adresem: Al. W. Korfantego 70/7, 40-161 Katowice.

Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem woli o zapoznaniu się i zaakceptowaniu zobowiązania do wpłaty Zaliczki w określonej przez DER-MED kwocie, na poczet wydatków w związku z wykonaniem Zabiegu oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług.

Klient zapłaci Zaliczkę nie później aniżeli w terminie 7 dni przed datą zaplanowanego Zabiegu.

Z chwilą zaksięgowania Zaliczki na rachunku bankowym DER-MED lub z chwilą otrzymania środków tytułem Zaliczki przez DER-MED, pod warunkiem terminowej wpłaty Zaliczki, Klient uzyskuje rezerwację terminu wykonania Zabiegu.

Różnicę między ceną wykonania Zabiegu, a wpłaconą Zaliczką Klient zobowiązany jest zapłacić w dniu wykonania Zabiegu, po jego wykonaniu w recepcji w siedzibie DER-MED gotówką lub kartą płatniczą.

W szczególnych przypadkach, za zgodą DER-MED wyrażoną z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności, dopuszczalna jest zmiana terminu płatności Zaliczki przy jednoczesnym zachowaniu rezerwacji terminu

Zabiegu, przy czym brak zapłaty Zaliczki na 48 h przed planowanym Zabiegiem (w przypadku liposukcji brak wpłaty zaliczki na 5 dni przed planowanym zabiegiem) jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta o wypowiedzeniu Umowy. Art. 746 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się odpowiednio. DER- MED nie jest zobowiązany do dodatkowego informowania Klienta o odwołaniu terminu wykonania Zabiegu.

Dopuszczalne formy płatności Zaliczki

DER-MED umożliwia wybór przez Klienta jednej z form płatności Zaliczki:

 • w formie transakcji gotówkowej lub kartą płatniczą w recepcji w siedzibie DER-MED, pod adresem Al. W. Korfantego 70/7, 40-161 Katowice
 • w formie przelewu bankowego na podane niżej dane:
  Centrum DER-MED. S.C.
  Al. W. Korfantego 70/7, 40-161 Katowice
  Nr konta: 35 1020 2313 0000 3602 0623 3060 (PKO Bank Polski S.A.)
  W tytule należy wpisać datę i rodzaj zabiegu, którego dotyczy zaliczka oraz własne imię i nazwisko.
  Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty ma adres mailowy: katowice@dermed.pl

Rozwiązanie Umowy. Zwrot Zaliczki.

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Za ważne powody w rozumieniu Regulaminu uważa się w szczególności: chorobę Klienta lub/i osoby, która miała wykonać Zabieg, ujawnienie się przeciwwskazań medycznych do wykonania Zabiegu, zaistnienie obiektywnej przyczyny do braku możliwości wykonania Zabiegu.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania DER-MED o zaistnieniu przesłanki do wypowiedzenia Umowy oraz o fakcie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie spowoduje to konieczności poniesienia przez DER-MED dodatkowych wydatków w związku z wykonaniem Zabiegu, DER-MED może zmienić na prośbę Klienta termin wykonania Zabiegu.

Wysokość Zaliczki w całości odpowiada wydatkom ponoszonym przez DER-MED w związku z planowanym wykonaniem Zabiegu. Mając na uwadze, że wysokość wydatków jest zmienna w zależności od czasu pozostałego do przeprowadzenia planowanego Zabiegu, ustala się następujące zasady zwrotu Zaliczki:

W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez Klienta w okresie krótszym niż 48 godzin do planowanego terminu wykonania Zabiegu albo do wykonania Zabiegu nie doszło z przyczyn innych, aniżeli leżących po stronie DER-MED, Zaliczka, jako równowartość wydatków, które DER-MED poczynił w celu należytego wykonania Umowy, a o których mowa w art. 746 k.c. nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta. W przypadku zmiany terminu wykonania Zabiegu, DER-MED może w szczególnych przypadkach zaliczyć wpłaconą Zaliczkę na poczet wykonania Zabiegu w innym, umówionym terminie.

W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez Klienta wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym terminem wykonania Zabiegu albo do wykonania Zabiegu nie doszło z przyczyn leżących po stronie DER-MED, DER-MED zwróci w całości Klientowi wpłaconą Zaliczkę, z zastrzeżeniem, że zwrot Zaliczki nastąpi w tej samej formie płatności, w której Klient dokonał zapłaty Zaliczki.

Dodatkowo, w przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez Klienta wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem wykonania Zabiegu, DER-MED zastrzega sobie prawo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli brak wykonania Zabiegu będzie związany z rzeczywistą szkodą po stronie DER-MED – do zwrotu Zaliczki pomniejszonej o poniesione wydatki, które DER-MED poczynił w celu należytego wykonania Umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, DER-MED poinformuje szczegółowo Klienta rodzaju i wysokości poniesionych wydatków, powodujących powstanie szkody w majątku DER-MED.

W przypadku istnienia podstaw do zwrotu Zaliczki lub jej części na rzecz Klienta, DER-MED dokona przedmiotowego zwrotu w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym Zabieg miał zostać wykonany.

Postanowienia końcowe.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług, odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w tym w szczególności przepisy dotyczące zlecenia.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji, w siedzibie DER-MED. pod adresem:

Al. W. Korfantego 70/7, 40-161 Katowice oraz na Stronie Internetowej.